Verlof

 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u als PDF-bestand downloaden (zie onderzijde tekst) of op school krijgen. Op het formulier vindt u ook de nodigde informatie. De volledig ingevulde aanvraag moet u inleveren bij de schoolleiding.
Over een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder beslist de schoolleiding.
Vraagt u bij gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen verlof, dan sturen wij de aanvraag naar de leerplichtambtenaar.
Deze geeft advies aan de schoolleiding.

Als u het met de beslissing niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar. Deze neemt uw verzoek dan opnieuw in overweging en brengt u op de hoogte van de al dan niet herziene beslissing.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

 • naam en adres van de belanghebbende;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
 • de gronden van het bezwaar;
 • een volmacht als het bezwaar niet door de belanghebbende maar namens een ander wordt ingediend.

Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij:
Arrondissementsrechtbank
Sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Ook kunt u in samenhang met de indiening van een beroepsschrift de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, verzoeken om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening.

Alleen als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het niet mogelijk maakt om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de schoolleiding eenmaal per schooljaar vrij geven voor extra vakantie.
Daarvoor kunt u een aanvraag indienen waaruit blijkt waarom u niet vrij kunt nemen binnen de schoolvakantie.
Wat de aanvraag betreft:

 • deze moet minimaal twee weken van tevoren bij de schoolleiding worden ingediend;
 • de verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Het kan voorkomen dat uw kind in bijzondere omstandigheden een of meerdere dagen van school wegblijft. Dit kan gebeuren bij:

 • een wettelijke verplichting;
 • een verhuizing (maximaal 1 dag);
 • een huwelijk van bloed- of aanverwanten in de 1e of 3e graad;
 • ernstige ziekte van een ouder, bloed- of aanverwant t/m 3e graad
 • (duur in overleg met de schoolleiding);
 • overlijden van bloed- of aanverwant in de 1e graad (max. 4 dgn);
 • overlijden van een bloed- of aanverwanten in de 2e graad (max. 2 dgn);
 • overlijden van een bloed- of aanverwant in de 3e of 4e graad (max. 1 dag);
 • het 25, 40 en 50-jarig ambtsjubileum
 • het 12,5, 25, 40, 50, en 60-jarige huwelijk van ouders of grootouders (1 dag);
 • andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Geen reden voor verlof:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met speciale aanbieding;
 • het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van derden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
 • kinderen uit uw gezin die op een andere school zitten en al vrij hebben.

Een aanvraag voor verlof bij gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van tevoren, of als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na het ontstaan van de verhindering, bij de schoolleiding worden ingediend.