Ouderbetrokkenheid

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 begint concreet met het jaarlijks starten van het schooljaar met een gezamenlijk gesprek tussen leerkracht, ouders en liefst ook de leerling. Dat gesprek kan bijvoorbeeld gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de leerkracht voor het kind ziet in het komende seizoen. Zo’n interactief contactmoment aan het begin van het seizoen werpt z’n vruchten of voor het hele jaar.
In hetzelfde gesprek worden contactmomenten tussen school en ouder(s) vastgesteld op basis van de behoeften van het kind. Doorgaans worden contactvormen tussen school en ouders nu bepaald door het jaarrooster van de school (de 10 minutengesprekken) en de ideeën van de school of een selecte groep ouders (de ouderraad) die bijvoorbeeld een thema voor een ouderavond vaststelt. Individuele contactvormen samen met ouders bepalen op basis van de behoeften van het individuele kind betekent in de praktijk dat in de ene situatie ouders en school twee keer een half uur in het cursusjaar samen sparren over de ontwikkeling van het kind en elkaar grondig informeren. In een ander geval is huisbezoek wenselijk omdat het voor dát kind goed is dat de leerkracht hem eens thuis ontmoet. En in weer een andere situatie is intensief contact (voorlopig) nodig. Daarnaast kan op een 3.0-wijze meteen worden geïnventariseerd welke behoeften ouders hebben aan collectieve (informatie)bijeenkomsten. Zo ontdekte men op een school dat ouders van groep 5 en 6 vrijwel unaniem niet zaten te wachten op een informatieavond aan het begin van het jaar omdat ze het gevoel hadden ieder jaar dezelfde informatie te ontvangen, en ouders van de groepen 3 en 8 vrijwel wel.
In de praktijk blijkt dat ouders die op deze 3.0-wijze commitment geven aan een gesprekscyclus die door de school en henzelf sámen is vastgesteld vrijwel altijd op komen dagen. Of zij kunnen vanuit een relatie ontstaan tijdens het startgesprek duidelijk worden aangesproken wanneer zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden. “We hebben toch samen een afspraak gemaakt?”
 
Het zal duidelijk zijn dat ouderbetrokkenheid 3.0 kan worden door vertaald naar alle andere vormen van samenwerking tussen school en ouders: de inrichting van gesprekken en het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Of leerkrachten die samen met ouders minimaal eenmaal per jaar het leerlingdossier nalopen of deze up to date is met álle nodige informatie van school en thuis. Nog een andere 3.0-vorm: een studiedag waarbij ouders workshops voor leerkrachten verzorgen, met thema’s als gebruik van effectief gebruiken van Powerpointpresentaties in de klas in de les of het leven met een ADHD’er thuis. Een moeder die bij Bureau Jeugdzorg werkt vertelt over vroegtijdige signalering en een vader geeft een workshop over gewoonten en gebruiken uit zijn cultuur. Door deze manier van werken ontstaat er gelijkwaardigheid in expertise die nodig is om ouderbetrokkenheid 3.0 te realiseren in het belang van kinderen, het ultieme doel van elke vorm van