GMR / MR / OR

 

Elke school van SCOH heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. De functie van deze MR is om mee te denken en mee te beslissen over onderwijsinhoudelijke onderwerpen, het financiële beleid en organisatorische zaken. Voor onderwerpen die verder gaan dan alleen de school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR-en van de scholen. Onze GMR bestaat uit 36 leden.

WAT DOET DE GMR?
De GMR praat en overlegt met het bestuur, denkt mee, neemt initiatief, kijkt vooruit, denkt na over de consequenties van nieuw beleid, adviseert, toetst. Afhankelijk van het onderwerp heeft zij recht op instemming of advies over het beleid van SCOH. Zij is ook een aanspreekpunt voor de achterban van ouders, personeel, MR’en, schoolleiding en bestuursbureau. De GMR van SCOH bestaat uit 36 leden.

WAAROM IS DE GMR BELANGRIJK?
Zowel ouders als medewerkers hebben invloed op het beleid van SCOH. Hun inzichten en ideeën hoeven niet altijd overeen te komen met die van het bestuur. Daarom is het goed dat er overleg is tussen deze groepen. Besluiten kunnen dan zorgvuldig worden afgewogen. Tijdens de vergaderingen is er ruimte om informatie, ervaringen en argumenten uit te wisselen.

SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR GMR
Voorzitter          :Mw. drs. J.M. Geelhoed-Oosterhuis
Vice-voorzitter  :Dhr. S. Wichems
Secretariaat       :Mw. MSc. A.P. van Oosten
  
CONTACT
Secretariaat GMR
P/a SBO Rehobothschool
Mw. A.P. van Oosten
Dr. H. Colijnlaan 3
2283 XA Rijswijk
gmr@scoh.nl